آسیای مرکزی
22 January 2018 - ۲ بهمن ۱۳۹۶
16 January 2018 - ۲۶ دی ۱۳۹۶
12 November 2017 - ۲۱ آبان ۱۳۹۶
7 May 2017 - ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۶
14 March 2017 - ۲۴ اسفند ۱۳۹۵
14 March 2017 - ۲۴ اسفند ۱۳۹۵
7 March 2017 - ۱۷ اسفند ۱۳۹۵
1 March 2017 - ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
25 February 2017 - ۷ اسفند ۱۳۹۵
29 August 2016 - ۸ شهريور ۱۳۹۵
6 August 2016 - ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
3 August 2016 - ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
18 July 2016 - ۲۸ تير ۱۳۹۵
9 July 2016 - ۱۹ تير ۱۳۹۵
14 May 2016 - ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۵