۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
آسیای مرکزی
18 November 2018 - ۲۷ آبان ۱۳۹۷
14 October 2018 - ۲۲ مهر ۱۳۹۷
18 September 2018 - ۲۷ شهريور ۱۳۹۷
26 June 2018 - ۵ تير ۱۳۹۷
21 April 2018 - ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
17 April 2018 - ۲۸ فروردين ۱۳۹۷
17 April 2018 - ۲۸ فروردين ۱۳۹۷
9 April 2018 - ۲۰ فروردين ۱۳۹۷
14 March 2018 - ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
22 January 2018 - ۲ بهمن ۱۳۹۶
16 January 2018 - ۲۶ دی ۱۳۹۶
12 November 2017 - ۲۱ آبان ۱۳۹۶
7 May 2017 - ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۶
14 March 2017 - ۲۴ اسفند ۱۳۹۵
14 March 2017 - ۲۴ اسفند ۱۳۹۵