کد مطلب : 22085
بهداشت و درمان تاجیکستان نیازمند تجهیزات و سرمایه گذاری
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۰
بهداشت و درمان تاجیکستان نیازمند تجهیزات و سرمایه گذاری
بهداشت ودرمان تاجیکستان نیازبه سرمایه گذاری و تجهیزات دارد.
اتحادیه اروپا اعلام کرده است مشکل اصلی بخش بهداشت ودرمان تاجیکستان کمبود سرمایه گذاری وتجهیزات است. قرار است این موضوع درنشست مشترک وزارت بهداشت ودرمان تاجیکستان، سازمان جهانی بهداشت ودفترنمایندگی اتحادیه اروپا دردوشنبه بررسی شود.
به گزارش رادیوتاجیکی صدای خراسان به نقل ازاوستا،  همچنین دراین نشست راجع به اجرای موضوعهای اصلی برنامه راهبردی رشد بخش بهداشت ودرمان تاجیکستان تا سال 2020 بحث وتبادل نظرخواهد شد. درگزارش اتحادیه اروپا درمورد این برنامه تاکید شده است که با وجود افزایش رشد جمعیت، بهبود نسبی شاخصه های زندگی، کمبود سرمایه گذاری در بخش تجهیزات و کادرهای متخصص پزشکی در این بخش تاجیکستان همچنان باقی می ماند.
همچنین شیوع بیماریهای مسری وعفونی ازدیگرمشکل بخش بهداشت ودرمان تاجیکستان است که باید با کمک اتحادیه اروپا وسازمان جهانی بهداشت این مشکلات حل وفصل شود.
 درگزارش اتحادیه اروپا ازمدیریت ضعیف بخش بهداشت ودرمان تاجیکستان به عنوان مشکل دیگراین کشوراشاره شده است.
 
 
Share/Save/Bookmark