بنیاد مطالعات قفقاز - پربيننده ترين عناوين ترکیه :: rss_full_edition http://caucasus.ir/vsnhtmynd31g2.ft2.html Sat, 23 Jun 2018 14:30:21 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://caucasus.ir/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط بنیاد مطالعات قفقاز http://caucasus.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان آزاد است. Sat, 23 Jun 2018 14:30:21 GMT ترکیه 60 قانون اساسی ترکیه http://caucasus.ir/vdcb.0bfurhbfwiupr.html  مقدمه قانون اساسى ترکیه‏ اصلاح شده در: ۱۹۹۵/۷/ ۲۳- ۴۱۲۱/۱ این قانون اساسى به عنوان تعیین‏کننده وطن ترک، موجودیت ابدى ملت آن و تمامیت‏جدایى‏ناپذیر دولت رفیع‏الشأن ترک، در راستاى انقلاب و فهم ملى‏گرایى بنیانگذارجمهورى، رهبر فناناپذیر و قهرمان بى‏همتا آتاترک; به عنوان عضو شریف و داراى حق برابر با خانواده ملتهاى دنیا، در جهت عزم و اراده‏جمهورى ترکیه براى رسیدن به موجودیت ابدى، رفاه، سعادت معنوى و مادى و سطح‏مدنیت معاصر; حاکمیت مطلق اراده ملت، تعلق بى‏قید و شرط حاکمیت به ملت ترک و عدم‏صلاحیت هیچ شخص و یا سازمان به اعمال حاکمیت به نام ملت، دمکراسى‏آزادیخواهانه به شرح مذکور در این قانون اساسى و عدم خروج از نظم حقوقى مشخص‏شده با توجه به مقتضیات آن; تفکیک قوا که به مفهوم ترتیب برترى میان ارگانهاى دولتى نیامده، عبارت از اعمال‏اختیارات و وظایف معین دولتى و وجود تقسیم کار و همکارى مدنى محدود میان آنها وبرتر بودن یکى بر دیگرى فقط مطابق قانون اساسى و قوانین; عدم حمایت از هیچ فعالیتی در مقابل منافع ملى ترک، موجودیت ترک،اساس عدم جدایى دولت و کشور، ارزشهاى تاریخى و معنوى ملت ترک، ملى‏گرایى،اصول، انقلاب و مدنیت‏گرایى آتاترک و به عنوان مبانى مقتضى لائیسم، جدایى قطعى‏احساسات دین مقدس با امور دولت و سیاست;(اصلاح شد در : ۲۰۰۱/۱۰/۳-۴۷۰۹) برخوردارى از صلاحیت و حق ادامه زندگى توأم با آبرو و رشد وجود معنوى و مادى‏هر شهروند ترک از زمان تولد در چارچوب فرهنگ ملى، مدنیت و نظم حقوقى بابهره‏مندى از حقوق اساسى و آزادیهاى مطابق مقتضیات برابرى و عدالت اجتماعى; مشارکت همه اتباع ترک در غرور ملى و افتخارات، شادیها و غمهاى ملى، حقوق ووظایف در قبال امکانات ملى، نعمتها و سختیها و در هرگونه تجلیات حیات ملت وداشتن حق برخوردارى از یک زندگى آرام توأم با احترام کامل به حقوق و آزادیهاى‏یکدیگر، احساسات برادرى و علاقه درونى متقابل و با اعتقاد و آرزو به اینکه (صلح درکشور، صلح در جهان) است; مفاهمه توأم با فکر، اعتقاد و تصمیم و تفسیر مطلب و روح آن و نیز اجراى آن بااحترام و صداقت مطلق، از طرف ملت ترک، به فرزندان ترک عاشق دمکراسى ودوستدار وطن و ملت به امانت و ودیعت گذارده مى‏شود. فصل اول: اصول کلى‏ ۱. شکل حکومت: اصل۱ . سیستم حکومتى ترکیه جمهورى است. ۲. ویژگیهاى جمهوریت: اصل ۲ .جمهورى ترکیه، در قالب آرامش جامعه، همبستگى ملى و درک عدالت،حرمت‏گذار به حقوق انسان، وابسته به ملى‏گرایی آتاترک، متکى به مبادى اساسى ذکرشده در مقدمه، یک دولت حقوق با ویژگیهاى دمکراتیک، لائیک و سوسیال است. ۳. تمامیت حکومت، زبان رسمى، پرچم، سرود ملى و پایتخت: اصل ۳. حکومت ترکیه یک تمامیت غیرقابل تجزیه با کشور و ملت است. زبان ترکیه ترکى است. پرچم آن به رنگ قرمز با هلال ماه سفیدرنگ و داراى ستاره است. سرود ملى آن "مارش استقلال" وپایتختش آنکارا ست. ۴. اصول غیرقابل تغییر: اصل ۴. موارد مندرج در اصول ۱ و ۲ و ۳ که در مورد شکل حکومت، ویژگیهاى‏جمهوریت و... مى‏باشند غیرقابل تغییرند و نمى‏توان براى اصلاح آنها پیشنهاد داد. ۵. اهداف و وظایف اساسى حکومت: اصل ۵ .اهداف و وظایف اساسى حکومت شامل موارد ذیل مى‏باشند: حفاظت از استقلال و تمامیت ملت و کشور و جمهوریت و دمکراسى‏ رفاه اشخاص و جامعه‏ تأمین آرامش و آسایش و سعادت اجتماع‏ رفع موانع سیاسى، اقتصادى و اجتماعى محدودکننده حقوق اساسى و آزادیها و عوامل ناهماهنگ با قواعد عدالت و حقوق اجتماعى حکومت. اهتمام به فراهم کردن شرایط لازم براى توسعه و رشد مادى و معنوى انسان. ۶. حاکمیت: اصل ۶ .حاکمیت بدون قید و شرط با ملت است. اما ملت حاکمیت خود را مطابق‏اصول قانون اساسى از طریق نهادهاى صلاحیتدار اعمال مى‏نماید. اجراى حاکمیت به‏هیچ شخص، گروه و صنفى واگذار نمى‏شود و هیچ شخص یا نهادى نمى‏تواند بدون‏رعایت قانون اساسى دولت تشکیل دهد. ۷. صلاحیت قانونگذارى: اصل۷ . صلاحیت قانونگذارى به عهده مجلس ملت بزرگ ترکیه گذاشته شده است. این‏صلاحیت غیرقابل تغییر است. ۸. صلاحیت اجرایى: اصل ۸. صلاحیت و وظیفه‏اجرایى‏کشور به‏عهده رئیس‏جمهور و هیئت‏وزیران گذاشته‏شده است. آنهااین صلاحیت‏را مطابق‏با قانون‏اساسى‏وقوانین عادى‏کشور اعمال‏مى‏کنند. ۹. صلاحیت قضایى: اصل ۹ .صلاحیت قضایى به عهده محاکم مستقل نهاده شده است که به نام ملت ترک‏انجام مى‏دهند. برابرى در مقابل قانون: اصل ۱۰. افراد بدون توجه به زبان، نژاد، رنگ، جنسیت، اندیشه سیاسى، اعتقاد فلسفى، دین و مذهب و... در مقابل قانون برابرند. و هیچ فرد، خانواده، گروه و صنفى درمقابل قانون از امتیاز خاصى برخوردار نمى‏باشد. (اصلاح شددر:۲۳/۲/۲۰۰۸-۱/۵۷۳۵) نهاد های دولتی و مقامات اداری موظفند در کلیه امور وبهره مندی از هرنوع خدمات عمومی در مقابل قانون منطبق با اصول برابری عمل نمایند. (اضافه شددر :۷/۵/۲۰۰۴-۱/۵۱۷۰)زنان ومردان از حقوق برابر برخوردارند.دولت موظف است این برابری را با وضع قانون تامین نماید. ۱۰.تفوق و برترى قانون اساسى: اصل۱۱ .اصول قانون اساسى بر قواى مقننه، مجریه و قضائیه، محاکم ادارى و دیگرتشکیلات و اشخاص حاکم مى‏باشند. هیچ قانونى نمى‏تواند مغایر قانون اساسى‏باشد. فصل دوم: حقوق و وظایف اساسى‏ بخش اول: احکام کلى‏ ۱. ویژگیهاى حقوق و آزادیهاى اساسى‏ اصل ۱۲. هر کس، بسته به شخصیتش، داراى حقوق و آزادیهاى غیرقابل تعرض،غیرقابل انتقال و غیرقابل اعراض مى‏باشند. حقوق و آزادیها، شامل وظایف ومسئولیتهاى فرد در مقابل اجتماع، خانواده و دیگر افراد نیز مى‏شود. ۲. محدودیتهاى حقوق و آزادیهاى اساسى: اصل ۱۳ .(اصلاح‏شده به موجب ماده ۲ مصوبه شماره ۹۰۷۴ مجلس در تاریخ‏۱۰۰۲/۰۱/۳ مجلس( حقوق و آزادیها، بدون اینکه به اساس آنها خلل وارد شود، تنها براساس موجبات‏مذکور در اصول قانون اساسى و فقط از راه قانون قابل تحدید است. این تحدیدها، نبایدبا منطوق و روح قانون اساسى، انتظام جامعه دمکراتیک و مقتضیات و اصول اعتدال‏جمهورى لائیک مغایرت داشته باشند ۳. سوءاستفاده از حقوق اساسى و آزادیها: اصل ۱۴ .(اصلاح‏شده به موجب ماده ۳ مصوبه شماره ۹۰۷۴ مجلس در تاریخ‏۱۰۰۲/۰۱/۳ مجلس( هیچ یک از حقوق و آزادیهاى مقرر در قانون اساسى، به صورت فعالیتهایى با هدف:اخلال در تمامیت جدایى‏ناپذیر میان حکومت با کشور و ملت و انحلال جهمورى‏دمکراتیک، لائیک و مبتنى بر حقوق بشر قابل اعمال نیست. هیچ‏یک از احکام قانون اساسى به عنوان اذن فعالیت براى از بین بردن حقوق وآزادیهاى شناخته شده به دولت و افراد و یا محدود کردن قانون اساسى، بیشتر از آنچه‏در آن مقرر است، قابل تفسیر نیست. ۴. توقف اجراى حقوق و آزادیهاى اساسى: اصل ۱۵. در شرایط جنگ، بسیج عمومى، حکومت نظامى و حالت فوق‏العاده، بارعایت تعهدات ناشى از حقوق بین‏الملل مى‏توان حقوق و آزادیهاى اشخاص را کلا یاجزاً متوقف ساخت. این توقف و تحدید شامل حق حیات، موجودیت مادى و معنوى‏نمى‏شود. همچنین نمى‏توان افراد را به ابراز دین، وجدان، فکر و اعتقاد مجبور کرد یا به‏خاطر عدم ابراز، آنها را متهم ساخت. افراد تا زمانیکه محکمه محکومیت آنها را اعلام‏نکرده است، محکوم شناخته نمى‏شوند. ۵. وضعیت بیگانگان: اصل ۱۶. حقوق اساسى و آزادیهاى افراد بیگانه، باتوجه به قوانین متناسب با حقوق‏بین‏الملل محدود مى‏شوند.بندهای تغییر یافته قانون اساسی ترکیه دور اول بررسی لایحه تغییر و اصلاح قانون اساسی ترکیه با هدف اصلاحات‌ دمکراتیک در نظام سیاسی این کشور و ارتقاء سطح دمکراتیک براساس استانداردهای بین المللی و اتحادیه اروپا روز چهارشنبه هفته جاری خاتمه خواهد یافت. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری ایران بالکان (ایربا) در دور اول ۳۰ ماده اصلاحی مورد بررسی و رای گیری قرار می گیرد. در دور دوم که ۴۸ ساعت بعد از خاتمه بررسی لایحه قانون اساسی آغاز می شود کلیات لایحه تغییر قانون اساسی در مجلس ترکیه بررسی و بار دیگر رای گیری بعمل خواهد آمد. این لایحه در صورت تصویب از سوی مجلس، به ریاست جمهوری ترکیه ارائه خواهد شد. اگر رئیس جمهور آن را برای اصلاح و بازنگری به مجلس مسترد نکند، لایحه تغییر قانون اساسی برای برگزاری رفراندوم عمومی و تصویب نهایی آن توسط مردم در روزنامه رسمی منتشر می شود. دور دوم بررسی لایحه تغییر قانون اساسی ۳ روز به طول خواهد انجامید. سعدالله ارگین وزیر عدالت و دادگستری ترکیه اعلام کرد اگر حزب جمهوری خلق برای ابطال قانون تغییر قانون اساسی به دادگاه قانون اساسی شکایت نکند، سه ماده مورد نظر حزب جمهوری خلق CHP که شامل " تغییر ساختار دادگاه قانون اساسی، شورای عالی دادستانها و قضات و محاکم نظامی، تعویض صلاحیت انحلال احزاب سیاسی به مجلس" است از متن قانون تغییر خارج خواهد شد. مروری بر مواد تصویب شده: ماده ۱۶ لایحه تغییر قانون اساسی ترکیه با ۳۳۷ رای مثبت و هفتاد رای منفی به تصویب رسید. بر اساس این ماده نظامیان به استثنای جرایم نظامی از حق محاکمه در دادگاههای غیر نظامی برخوردار خواهند شد. این ماده، ماده ۱۴۵ قانون اساسی ۱۹۸۲ ترکیه را اصلاح خواهد کرد. بر اساس ماده ۱۶اصلاحی جرایم مربوط به اقدامات و تهدیدات علیه امنیت ملی دولت، اقدام علیه قانون اساسی و نظام اجرایی بر اساس اقامه دعوی در دادگاههای غیر نظامی مورد رسیدگی قرار می گیرد. غیر نظامیان به استثنای شرایط جنگی در دادگاههای نظامی محاکمه نخواهند شد. امور مربوط به نظام قضائی ارتش در دادگاههای نظامی مورد رسیدگی و پیگرد قضائی قرار خواهد گرفت . دادگاههای نظامی، به جرایم مربوط به امور و خدمات نظامی، جرایم ارتکابی علیه افراد نظامی و یا خدمت نظام وظیفه و سربازی و وظایف محوله نظامی رسیدگی خواهند کرد. بر اساس قردادهای بین المللی و دادگاه حقوق بشر اروپا، صلاحیت دادگاههای نظامی ترکیه اصلاح و محدود شده است: دادگاههای نظامی حق محاکمه غیر نظامیان را نخواهند داشت. سعدالله ارگین در تایید روند اصلاحات قانون اساسی طی سخنانی گفته است: ما آماده پذیرش قانون اساسی ای نظیر قانون اساسی جدید فرانسه برای ترکیه هستیم. چنانکه بر اساس قانون اساسی جدید فرانسه که در سال ۲۰۰۸ اصلاح گردید، نهاد دادستانی از نهاد قضات تفکیک شد. صلاحیت سنا ، دولت و مجلس فرانسه از لحاظ تعداد دادستانها و قضات دو برابر افزایش یافت. ماده ۱۷ قانون پیشنهادی به تصویب مجلس ترکیه رسید . ماده ۱۷ قانون، که مربوط به ساختار دادگاه قانون اساسی ترکیه می شد با ۳۳۱ رای مثبت ، ۷۲رای منفی ، دو رای سفید و دو رای ابطالی تصویب شد. بر اساس این اصلاحات اعضاء اصلی دادگاه از ۱۱ نفر به ۱۷ نفر افزایش یافت. دو نفر از اعضاء دادگاه را دیوان عالی محاسبات، یک نفر را روسای کانون وکلا از بین سه نامزد انتخاب خواهند کرد. رئیس جمهوری ترکیه از بین سه نفر نامزد معرفی شده دیوان عالی قضائی، ۲ نفر نامزد دیوان عالی اداری، یک نفر نامزد دیوان عالی قضائی ارتش، یک نفر نامزد دادگاه عالی اداری نظامی را از بین سه نفر نامزد معرفی شده انتخاب خواهد کرد. سازمان آموزش عالی ترکیه " یوک YOK" نیز از بین نامزدهای معرفی شده سه نفر را که دو نفر آنها باید حقوقدان عالی رتبه باشند انتخاب خواهد کرد و به تایید رئیس جمهور خواهد رساند. رئیس جمهور ترکیه ۴ عضو دادگاه قانون اساسی ترکیه را نیز از بین مدیران عالی رتبه ، وکلای مدافع مستقل ، قضات و دادستانهای درجه یک و گزارشگران دادگاه قانون اساسی که حداقل سابقه پنج ساله گزارشگری داشته باشند انتخاب و منصوب خواهد کرد . ماده ۱۸ با ۳۳۵ رای مثبت و ۷ رای منفی تصویب شد. ماده ۱۸ لایحه تغییر قانون اساسی ترکیه شامل تعیین مدت عضویت اعضاء دادگاه قانون اساسی است. اعضاء دادگاه بمدت ۱۲ سال انجام وظیفه خواهند کرد و بار دوم عضو نخواهند شد. *ماده ۱۹ شامل، حق اقامه دعوی انفرادی و شخصی افراد در نزد دادگاه قانون اساسی است. بر اساس این ماده رئیس مجلس، ریاست ستاد کل ارتش و فرماندهان نیروهای مسلح بعلت ارتکاب جرم در امور و خدمات نظامی در دیوان عالی قضائی دولت محاکمه خواهند شد. ]]> ترکیه Wed, 11 Jan 2012 10:41:03 GMT http://caucasus.ir/vdcb.0bfurhbfwiupr.html ترکیه 100 فروند جنگنده اف 35 می‌خرد http://caucasus.ir/vdca.mnak49nuy5k14.html به گزارش خبر گزاری رویترز، دولت ترکیه خرید جنگنده‌های اف ۳۵ ساخت شرکت لاکهید آمریکا را از سال آینده آغاز می‌کند.مراد بایر معاون شرکت صنایع دفاعی ترکیه این خبر را اعلام کرد. وی گفت: سفارش این جنگنده‌ها از همین امسال یا از سال آینده آغاز خواهد شد.به گفته وی در مرحله اول ترکیه سفارش خرید ۲ فروند از این جنگنده ها را خواهد داد.بنا بر این گزارش ترکیه قصد دارد در ۱۰ سال آینده مجموعا ۱۰۰ فروند از این نوع جنگنده را از آمریکا خریداری کند که ارزش این قرار داد ۱۶ میلیارد دلار برآورد شده است.جنگنده اف ۳۵ نسل جدید جنگنده های نیروی هوایی آمریکا خواهند بود.ساخت این جنگنده که گرانترین پروژه ساخت جنگنده در جهان است تا به حال ۳۹۵ میلیار دلار هزینه داشته است که این پروژه توسط آمریکا و همکاری انگلستان، ایتالیا، ترکیه، کانادا، استرالیا، دانمارک، نروژ و هلند در حالت ساخت است.این مقام ترکیه همچنین اعلام کرد امیدوار است مشارکت با چین در ساخت موشک های ضد هوایی FD ۲۰۰۰ در ماه آوریل به نتایج خوبی برسد، اقدامی که با اعتراض آمریکا و ناتو مواجه شده است. ]]> ترکیه Sat, 01 Mar 2014 05:20:49 GMT http://caucasus.ir/vdca.mnak49nuy5k14.html پ‌ک‌ک اظهارات اردوغان درباره ورود به کوه‌های قندیل را "تبلیغات انتخاباتی" خواند http://caucasus.ir/vdcdxs0f.yt0nn6a22y.html عضو رهبری حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) اظهارات رئیس جمهوری ترکیه مبنی بر ورود به کوه‌های قندیل را "تبلیغات انتخاباتی" و "دروغ" خواند. به گزارش ایسنا، به نقل از سومریه نیوز، مراد کارایلان، عضو شورای اجرایی حزب کارگران کردستان اظهارات رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه مبنی بر ورود نیروهای ترکیه‌ای به کوه‌های قندیل واقع در شمال عراق را "تبلیغات انتخاباتی" دانست و تاکید کرد، او "دروغ" می‌گوید و چنین قدرتی ندارد. کارایلان در گفت‌وگو با رسانه‌های حزب کارگران کردستان گفت: مقامات ترک به صورت مستمر تکرار می‌کنند که به قندیل و سنجار خواهند آمد، ورود آنها به این مناطق کار آسانی نیست. وی در ادامه گفت: این اظهارات "تبلیغات انتخاباتی و تلاش برای تظاهر به قدرت است". این مقام مسؤول افزود، "اردوغان با ادعا بر نابودی حزب کارگران کردستان و رسیدن به کوه‌های قندیل دروغ‌های بزرگی می‌گوید". وی ترکیه را مخاطب قرار داد و گفت: "اگر تمایل دارید به قندیل بیایید، بفرمایید". کارایلان اظهارات مقامات ترکیه در این باره را "دروغ" خواند و گفت: "آنها نمی‌توانند این کار را انجام دهند". وی تاکید کرد: "اگر اردوغان شرف دارد، با نیروهایش به کوه‌های قندیل بیاید، آنها به خوبی می‌دانند نفوذ به این کوه‌ها کار آسانی نیست". ارتش ترکیه از مدت‌ها پیش به بهانه نابودی شورشیان حزب کارگران کردستان در شمال عراق دست به عملیات هوایی در شمال عراق می‌زند. در این راستا به گفته شاهدان عینی،‌ جنگنده‌های ترکیه امروز (چهارشنبه) به چند منطقه مرزی از توابع استان اربیل حمله کردند. اردوغان پنجم ژوئن ۲۰۱۸ به آغاز عملیات نظامی علیه شورشیان این حزب در شهرستان سنجار و کوه‌های قندیل اشاره کرد.     ]]> ترکیه Wed, 20 Jun 2018 10:36:07 GMT http://caucasus.ir/vdcdxs0f.yt0nn6a22y.html برگزاری جشن نوروز با حضور ایرانیان مقیم ترکیه در استانبول http://caucasus.ir/vdcg.y9trak9zxpr4a.html  مراسم جشن نوروز سال ۹۱ با شرکت صدها تن از هموطنان مقیم شهر استانبول برگزار شد. به گزارش دفتر خبرگزاری فارس در ترکیه، مراسم جشن نوروز امسال با حضور صدها تن از هموطنان مقیم شهر استانبول و با اجرای برنامه های شاد و متنوع توسط گروه های هنری کشورمان برگزار شد. محمود حیدری سرکنسول کشورمان در استانبول در آغاز این مراسم ضمن تبریک حلول سال نو شمسی، نوروز را مناسبتی فرخنده و یکی از عوامل مهم پیوند تاریخی ملت کهن ایرانی توصیف نمود و نوآوری، آراستگی، زدودن زنگارهای دل و گسترش صمیمیت و محبت در جامعه را از جمله ویژگی ها و دستاوردهای این عید باستانی برشمرد. شرکت انبوه نوجوانان که پرچم زیبای کشورمان را در دست داشتند از ویژگی های این مراسم با شکوه بود. همچنین قابل ذکر است که در آغازین روز سال۱۳۹۱ نیز جمع زیادی از ایرانیان مقیم استانبول اعم از خانواده ها و کارکنان نهادهای ایرانی مقیم، اعضای انجمن های خیریه، پزشکان، تجار و صاحبان صنایع و جمعی از دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های ترکیه با حضور در سرکنسولگری کشورمان در استانبول در کنار سفره هفت سین حلول سال جدید را گرامی داشتند. ]]> ترکیه Sat, 24 Mar 2012 08:01:41 GMT http://caucasus.ir/vdcg.y9trak9zxpr4a.html سفر داووداغلو به تهران http://caucasus.ir/vglb.5bfurhbffl8purriq..html ]]> ترکیه Fri, 06 Jan 2012 05:38:00 GMT http://caucasus.ir/vglb.5bfurhbffl8purriq..html نشست تخصصی ترکیه؛ فرصت ها و تهدیدها http://caucasus.ir/vdci.za5ct1aqqbc2t.html بدینوسیله به اطلاع می رساند که دومین نشست از سلسله نشستهای تخصصی «چشم انداز روابط ایران و ترکیه؛ با تأکید بر تحولات اخیر منطقه» که تحت عنوان «ترکیه؛ فرصتها و تهدیدها» از ساعت ۱۶ تا ۱۸ روز یکشنبه ۲۱ خردادماه ۱۳۹۱ در محل بنیاد مطالعات قفقاز با سخنرانی جناب آقای محمود صدقی زاده، وابسته فرهنگی سابق جمهوری اسلامی ایران در ترکیه، برگزار خواهد شد.آدرس: خ جمالزاده شمالی، کوچه معینی، پلاک 17 ]]> ترکیه Sun, 10 Jun 2012 05:58:29 GMT http://caucasus.ir/vdci.za5ct1aqqbc2t.html ییلدیریم: خروج یگان‌های کرد از منبج طی ۹۰ روز انجام می‌شود http://caucasus.ir/vdchwxnz.23nw-dftt2.html نخست‌وزیر ترکیه در مصاحبه‌ای گفت، آنکارا و واشنگتن یک توافق ۹۰ روزه با موضوع خروج یگان‌های مدافع خلق (ی‌پ‌گ) و نیروهای حزب اتحاد دموکراتیک (پ‌ی‌د) از شهر منبج سوریه به امضا رساندند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری ترند، بنعالی ییلدیریم، نخست‌وزیر ترکیه تاکید کرد، طبق این توافق نیروهای ی‌پ‌گ و پ‌ی‌د باید ظرف ۹۰ روز منبج را ترک کنند. او افزود: چنانچه خروج این نیروها انجام نشود، ترکیه یک عملیات نظامی در این شهر اجرا می‌کند؛ درست همانند کاری که پیشتر در عفرین و منطقه الباب صورت داد. مولود چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه چهارم ژوئن در واشنگتن با مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا درباره نقشه راهی برای منبج سوریه بحث و رایزنی کرده بود. پامپئو و چاووش‌اوغلو همچنین در بروکسل دیداری داشتند تا درباره عملیات شاخه زیتون و نیز سایر مسائل بحث و رایزنی کنند. نیروهای مسلح ترکیه ۲۰ ژانویه در کنار ارتش آزاد سوریه عملیات "شاخه زیتون" را در عفرین سوریه به راه انداخت. با آغاز جنگ داخلی سوریه شهر منبج به تصرف نیروهای داعشی درآمد اما سرانجام نیروهای کرد، این شهر را پس از دو سال در اشغال تروریست‌های داعشی، در ژوئیه ۲۰۱۶ آزاد کردند. ییلدیریم در گفت‌وگو با شبکه "BABALA TV" در روز شنبه گفت، اداره این شهر واقع در حومه شمالی حلب در مرزهای مشترک با ترکیه بعد از اخراج نیروهای یگان‌های مدافع خلق کرد به شورای محلی واگذار می‌شود. نخست وزیر ترکیه از بسته "مبارزه با تروریسم" آنکارا و مقابله با تهدیدات علیه کشورش چه در شرق رود فرات یا غرب آن یا در هر نقطه دیگر صحبت کرد. ییلدیریم به موضوع آوارگان سوری در ترکیه نیز اشاره کرد و گفت، آنها به رغم دست نیافتن به راه حلی بعد از حل بحران شروع به بازگشت به منازلشان کرده‌اند. وی خاطرنشان کرد، حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تن به منطقه عملیات "سپر فرات" بازگشته‌، در حالی که ۵۰ تا ۶۰ هزار تن به عفرین برگشته‌اند. این مناطق در شرق سوریه توسط نیروهای ترکیه و گروه‌های مخالف سوری هم‌پیمان آنکارا امنیت‌شان تقویت شده است. ییلدیریم همچنین درباره اعطای تابعیت ترکیه‌ای به برخی سوری‌ها گفت:  این امر در مورد تعداد کمی صدق می‌کرد و در مورد کسانی بود که در زمینه‌هایی نظیر تدریس زبان عربی و مهندسی کار می‌کنند. نخست وزیر ترکیه تاکید کرد، آنکارا هرگز اجازه نخواهد داد آمریکا از پایگاه اینجرلیک علیه ایران استفاده کند. توافق امضا شده میان دو طرف هرگز به آمریکا اجازه نمی‌دهد از این پایگاه برای هدف گرفتن یک کشور استفاده کند و این توافق تنها مربوط به مبارزه با تروریسم است. وی افزود: ایران از شش قرن پیش کشور همسایه ماست و نمی‌توان تصور کرد آنکارا از حمله به همسایگانش حمایت کند. آنکارا در سال ۲۰۰۳ درخواست واشنگتن برای حمله به عراق را از طریق این پایگاه رد کرد     ]]> ترکیه Sun, 17 Jun 2018 05:40:10 GMT http://caucasus.ir/vdchwxnz.23nw-dftt2.html حمله جنگنده‌های ترکیه‌ به مواضع پ.ک.ک در شمال عراق http://caucasus.ir/vdcfemdy.w6d1vagiiw.html ارتش ترکیه از حمله جنگنده‌های این کشور به پایگاه‌ها و انبارهای مهمات حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در شمال عراق و انهدام این مواضع خبر داد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، ارتش ترکیه امروز (شنبه) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، در حمله روز جمعه جنگنده‌های ترکیه علیه مخفی‌گاه‌ها و انبارهای مهمات حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در منطقه قندیل واقع در شمال عراق، این پایگاه‌ها نابود شدند. ترکیه در موضع‌گیری‌های خود پ.ک.ک را سازمانی تروریستی می‌داند. از مارس گذشته نیروهای ترکیه‌ای عملیاتی را علیه مناطق تحت کنترل این حزب در شمال عراق آغاز کرده‌اند. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه اخیرا تأکید کرده بود که کشورش «باتلاق‌های تروریسم» در قندیل را خواهد خشکاند.     ]]> ترکیه Sun, 17 Jun 2018 05:37:30 GMT http://caucasus.ir/vdcfemdy.w6d1vagiiw.html اردوغان: به عملیات‌مان در سوریه و عراق ادامه می‌دهیم http://caucasus.ir/vdccs1qs.2bqoo8laa2.html رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد: ترکیه به از بین بردن مواضع نیروهای پ.ک.ک در کوه‌های قندیل در شمال عراق و عملیات خود در سوریه ادامه خواهد داد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، رئیس جمهوری ترکیه در واکنش به انتقادات کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب مردم جمهوری‌خواه و محرم اینجه نامزد این حزب در انتخابات ریاست‌جمهوری درباره عملیات در خارج از کشور اعلام کرد: ما بسیاری از مواضع پ.ک.ک را از بین بردیم و از این پس هم به مبارزاتمان ادامه می‌دهیم. اردوغان تاکید کرد، نیروهای ترکیه به عملیات خود برای نابودی مقرهای افراد مسلح کرد در سوریه و عراق ادامه خواهند داد. وی در سخنرانی در جمعی از حامیانش در استان آدنا در جنوب ترکیه در راستای برنامه‌های تبلیغات انتخاباتی‌اش گفت: نیروهای ما هر آنچه برای دفاع از امنیت کشور لازم است انجام می‌دهند از این وارد قندیل، سنجار، عفرین و جرابلس شده‌اند. از ژوئیه ۲۰۱۵ جنگنده‌های ترکیه به طور منظم نیروهای پ.ک.ک و مواضع آنها را مورد هدف قرار می‌دهند. برخی از مخالفان اردوغان بر این باورند که تشدید عملیات علیه پ.ک.ک در کوه‌های قندیل بر اساس اهداف تبلیغاتی و برای کسب آرای بیشتر انجام می‌گیرد.     ]]> ترکیه Wed, 20 Jun 2018 10:34:57 GMT http://caucasus.ir/vdccs1qs.2bqoo8laa2.html اردوغان: نیروهای مدافع خلق از منبج در حال خارج شدن هستند http://caucasus.ir/vdcfvmdy.w6d1eagiiw.html رئیس جمهوری ترکیه گفته است که نیروهای یگان مدافع خلق از منبج در شمال سوریه در حال خارج شدن هستند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، نیروهای مسلح ترکیه اخیرا اعلام کردند که سربازان ترکیه و آمریکایی گشت زنی را در سراسر مناطق کنترل شده جدا شده از شهر منبج آغاز کرده‌اند. دولت آنکارا می‌گوید که نیروهای یگان مدافع خلق در این مناطق هستند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در جریان کمپین انتخاباتی در استان اردو، در شمال کشور اعلام کرد که نیروهای یگان مدافع خلق از منبج در حال خارج شدن هستند. در حالی که روز دوشنبه اخباری از آغاز گشت‌زنی‌های نیروهای آمریکایی و ترکیه‌ای در شهر منبج منتشر شد اما شرفان درویش، سخنگوی اطلاع‌رسانی شورای نظامی منبج ورود نیروهای ترکیه‌ای به مناطق تحت تسلط شورا در منبج را تکذیب کرد. این مقام کرد به الحیاة گفت، گشتی‌ها در خط جبهه فقط گشت زنی کردند و نیروهای ترکیه‌ای در مناطق تحت کنترل "سپر فرات" مشغول گشت زنی شدند و از سمت ما در منبج نیروهای ائتلاف آمریکا در خطوط تماس گشت زنی کردند. وی افزود: نیروهای ترکیه‌ای از مسیر رود ساجور پا فراتر نگذاشتند. ارتش ترکیه اعلام کرد، نظامیان آمریکایی و ترکیه‌ای با خودروهای گشتی مستقل در طول خط واقع شده بین منطقه عملیات "سپر فرات" که تحت کنترل ترکیه است و منبج گشت زنی می‌کنند. مقامات نظامی ترکیه و آمریکا در نشست دو روزه در ۱۲ و ۱۳ ژوئن در اشتوتگارت آلمان درباره طرح منبج به توافق رسیدند. توافق مربوط به منبج شامل تشکیل گشتی‌های آمریکایی و ترکیه‌ای و خروج یگان‌های مدافع خلق کرد به سمت شرق فرات و تشکیل شورای مدنی برای اداره شهر است. براساس اظهارات مقامات ترکیه، جدول زمانی درخصوص طرح نقشه راه منبج طی ۹۰ روز اجرا خواهد شد و نیروهای یگان‌های مدافع خلق کرد در زمان خروج از منبج خلع سلاح خواهند شد     ]]> ترکیه Tue, 19 Jun 2018 11:45:29 GMT http://caucasus.ir/vdcfvmdy.w6d1eagiiw.html