بنیاد مطالعات قفقاز 22 مهر 1398 ساعت 16:29 http://caucasus.ir/vdchiwni.23nzkdftt2.html -------------------------------------------------- عنوان : قانون جدید مجازات برای نقض کنندگان مقررات اقامت در ازبکستان -------------------------------------------------- متن : مجلس سنای ازبکستان قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن شهروندان خارجی برای نقض مقررات اقامت تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، در بیستو سومین نشستمجلس سنای ازبکستان، قانون نقض مقررات اقامت موقت در ازبکستان به تصویب رسید کهبر اساس آن شهروندان خارجی برای نقض مقررات اقامت تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند وبرای نقض کنندگان رژیم گذرنامه و مقررات اقامت در ازبکستانمجازات هایی در نظر گرفته شده است. نمایندگان مجلس سنا تاکید کردند این قانون با هدف اجرای حکم رئیس جمهوری تنظیم شده است. طبق این قانون، از این به بعد شهروندان خارجی و افراد بدون تابعیت که مقررات اقامت در ازبکستان را برای اولین بار نقض می کنند، از این کشور اخراج و یک سال ممنوعورودمی شوند و اگر دوباره قانون اقامت را نقض کنند این ممنوعیت به سهسال افزایش می یابد. این قانون، خارجی های کمتر از 18 سال را از مجازات مستثنی کرده است. در سال های 2016 تا 2018 از 18 هزار و 26 نفر که در ازبکستان مجازات شدند 11 هزار و 997 نفر شهروندان خارجی بودند.